LLISTA DE PREUS I BUTLLETA DE COMANDA I SUBSCRIPCIÓ


Subscripció per un any

Els Marges (Estat Espanyol): 33 €

Els Marges (Europa): 60 €

Els Marges (Resta món): 80 €


Subscripció per dos anys

Els Marges (Estat Espanyol): 60 €

Els Marges (Europa): 100 €

Els Marges (Resta món): 150 €


Subscriptor protector (3 números): 100 €

Número en curs : 12 €

Números endarrerits (a partir del núm. 72): 14 €


També podeu subscriure-us a la versió digital de la revista a www.quiosc.cat

Nom i cognoms
Adreça
Població Codi Postal :
Província
Telèfon:
e-mail:
Subscripció a "Els Marges" a partir del número
Per (un) o (dos) anys?
Números endarrerits
Pagament per domiciliació bancària (20 dígits)